lasteaia maja_slide.png
lapsed laulavad.png
lapsed istuvad.png

Tutvustus

Järvakandi Lasteaed Pesamuna on munitsipaalasutus, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning lasteaed Pesamuna põhimäärusest.

Loe veel...

Missioon

Toetada laste sotsiaalset, enotsionaalset, vaimset, kõlbelist ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Visioon

Järvakandi Lasteaed Pesamuna on lastevanemate poolt hinnatud; lapse arengut soodustavat keskkonda väärtustav; kõrge õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteediga; tervist edendavate lasteaedade võrku kuuluvõppeasutus.

      

Järvakandi Lasteaed Pesamuna
aktiivõppe programmi
„Metsloomad“ 
rahastas
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) 397 euroga.